Username :
Password :
   
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


“  บางปะหันตำบลน่าอยู่   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   เชิดชูศิลปวัฒนธรรม  หลักธรรมาภิบาลนำหน้า  ปวงประชามีส่วนร่วม ” 
พันธกิจ
1.พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ
2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบองค์รวม ให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี อยู่รอดปลอดภัย รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบูรณาการ
3.เร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เร่งพัฒนาเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรให้สะดวก รวดเร็ว
4.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
5.ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม