Username :
Password :
 
สภาพทั่วไป
 
        
อาณาเขตติดต่อ :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางปะหัน และตำบลเสาธง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางเดื่อ และตำบลโพธิ์สามต้น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ลา  อำเภอนครหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำลพบุรี

เนื้อที่ :
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน   มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ  8.89  ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ  (5,526.25  ไร่)  

ภูมิประเทศ :
        ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  3  แห่ง คือ

    1. แม่น้ำลพบุรี
    2. คลองเกาะเลิ่ง
    3. บึงคลองลาว

ดังนั้นพื้นที่โดยทั่วไปจึงเหมาะสำหรับทำการเกษตร   คือการทำนา   ทำสวน  การปลูกพืชผัก  สวนครัวและทำการประมง

จำนวนหมู่บ้าน :
ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน  มีจำนวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมด  4  หมู่บ้าน และบางส่วน  จำนวน 2 หมู่บ้าน  

ประชากร :
มีจำนวนประชากรโดยรวมทั้งสิ้น  2,228  คน แยกเป็น
เพศชาย     1,069   คน  
เพศหญิง    1,159   คน  

ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย   250.6  คน / ตารางกิโลเมตร