Username :
Password :
ลักษณะทางสังคม
 
๑. การศึกษา

-  โรงเรียนประถมศึกษา

จำนวน        ๑    แห่ง
-   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน        ๒    แห่ง
-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน        ๑    แห่ง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน        ๑    แห่ง

๒. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
-   วัด จำนวน       ๒    แห่ง
-   มัสยิด จำนวน        -    แห่ง

๓. สาธารณสุข
 
-   สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน        -    แห่ง
-   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ ๑๐๐  จำนวน     ๑๐๐%

๔. แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
-   แม่น้ำลพบุรี จำนวน       ๑    สาย
-   คลองเกาะเลิ่ง จำนวน        ๑    สาย
-   บึงคลองลาว จำนวน        ๑    สาย