Username :
Password :
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
อาชีพ
      ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้าง  รองลงมาอาชีพเกษตรกรรม  รับราชการ  ค้าขาย และอาชีพอิสระ ตามลำดับหน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-  ปั๊มน้ำมันหลอด ๒        แห่ง
-  สถานีบริการน้ำมัน ๑        แห่ง
-  ร้านอาหาร,ขายของชำ ๘        แห่ง
-  ร้านตัดผมชาย ๑        แห่ง
-  หอพัก / ห้องเช่า ๑๒      แห่ง
-  รับซื้อของเก่า ๑        แห่ง
-  ร้านปะผุ เคาะพ่นสี รถยนต์ ๑        แห่ง
-  อู่ซ่อมรถ    ๕        แห่ง