Username :
Password :
   
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

6 ยุทธศาสตร์ 16 กลยุทธ์1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและบริการ

1. กลยุทธ์พัฒนาระบบศูนย์บริการร่วมบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐและภาคประชาชน

2. กลยุทธ์เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. กลยุทธ์การประสานความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่

4. กลยุทธ์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เอกชน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ของภาคประชาชน

 

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. กลยุทธ์พัฒนาหมู่บ้านให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยและมีระบบป้องกันสาธารณภัยที่เหมาะสม

2. กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัย โดยมีทั้งมาตรการป้องกันและรักษาโรคภัย

3. กลยุทธ์ส่งเสริมและดูแลแรงงานในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การมีงานทำ ความปลอดภัย สวัสดิการและการพัฒนา

ทักษะอาชีพ ตลอดจนการประกันสังคมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน กลุ่มองค์กร

4. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในวัยเรียน นอกวัยเรียน ได้มีการศึกษาเรียนรู้เต็มพื้นที่ โดยเน้น

คุณภาพและคุณธรรม

5. กลยุทธ์ให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน ในด้านการสังคมสงเคราะห์และด้านการจัดสวัสดิการสังคมตาม

สมควรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการจัดการ

 

3

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1. กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน

2. กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

 

4

ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. กลยุทธ์ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน

2. กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

3. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

 

5

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. กลยุทธ์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างเหมาะสม

2. กลยุทธ์ ฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแผ่จารีตประเพณีวัฒนธรรมดีงามของท้องถิ่นให้แพร่หลายและคงอยู่

3. กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมศาสนาในเขต อบต. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจ

 

6

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

1. กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการบริหารจัดการ

2. กลยุทธ์สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการท่องเที่ยว

3. กลยุทธ์ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน