Username :
Password :
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน  ซึ่งจะต้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า  และพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน  ให้มีความอยู่ดีกินดี  และมีชีวิตที่ผาสุก  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

1.  ลดปัญหาการเกิดโรคติดต่อภายในตำบล
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก
3.  ลดปัญหายาเสพติดภายในตำบลให้หมดไป
4.  ส่งเสริมคุณชีวิต  ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
5.  สร้างชุมชนในตำบลให้เข้มแข็ง
6.  มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
7.  สร้างงานสร้างรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ