Username :
Password :
สำนักงานปลัด
 
นายราชิต อาจประสม
ปลัด อบต.บางปะหัน (นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๗) หัวหน้าสำนักปลัด
นายพงษ์วนัย ชัยศรี
บุคลากร ระดับ ๖ว
นางสาวทัยรัตน์ ศิริปรุ
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๕
นางอังคณา สมภาค
ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
นางสิริกร รอดประยูร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
นายสมหมาย สังฆบุญ
จ้างเหมาบริการ (นักการภารโรง)
นายอำนวย วงศ์เดือน
จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)
นายสุพจน์ ถนอมนาค
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานประจำรถ)
นายสำราญ แช่มช้อย
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานประจำรถ)
นางจุฑาทิพย์ ประพฤติธรรม
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นายเอกชัย สำราญพาณิชย์
จ้างเหมาบริการ (ยาม)
นายนิลวัฒน์ วงษ์เดือน
พนักงานขับรถยนต์