Username :
Password :
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

  

1. การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ระหว่างตำบลกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา  ระยะทางประมาณ  1,000 เมตร  โดยมีรถประจำทาง  (รถสองแถวและรถจักรยานยนต์รับจ้าง)  ผ่านพื้นที่ตำบลใช้เวลาเดินทางประมาณ  5  นาที  และจากตำบลบางปะหันกับศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระยะทางประมาณ 20  กิโลเมตร  โดยมีรถประจำทางผ่าน  (รถประจำทาง)  ผ่านพื้นที่ตำบลใช้เวลาเดินทางประมาณ  45  นาที

2. การโทรคมนาคม
-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ            จำนวน        6    ตู้

3. การไฟฟ้า
-  ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้งหมด

4. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน        จำนวน        7    แห่ง